OTPC

โครงการจัดทำระบบ OTPC โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

คณะกรรมการบริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

นายโอฬาร ไชยประวัติ
ที่ปรึกษา/กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานกรรมการ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานกรรมการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

นายอัชพร จารุจินดา
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

นายวีระพันธุ์ วัชราทิตย์
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรรมการ

นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
กรรมการ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการและเลขานุการร่วม

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการร่วม

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการร่วม

นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม

 
ทีมพัฒนาระบบ Learning System (LSystem)

นายพิพัฒน์ วัฒนศาสตร์
นายประธาน บุญเรือง
นางโสรัฐฎา ภุมวิภาชน์
  

Home