คณิตศาสตร์

                                 
จำนวนนับไม่เกิน 1,000

การบวกและการลบ จำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

การวัดความยาว

การบวกและการลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

การชั่ง

การคูณ

เวลา

เงิน

การหาร

การตวง

รูปเรขาคณิต

การบวก ลบ คูณ หาร ระคน


www.loei1.go.th
ย้อนกลับ หน้าแรก