คณิตศาสตร์

จำนวนนับไม่เกิน 100,000

การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง

การวัดความยาว

เวลา

การชั่ง การตวง

การคูณ

การหาร

เงินเหรียญและธนบัตร

รูปเรขาคณิต

จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม

การบวก ลบ คูณ หารระคน


www.loei1.go.th
ย้อนกลับ หน้าแรก